ALGEMENE VOORWAARDEN

Chourel
Broekstraat  14
2450  Meerhout
Gsm: 0497/41 82 69
Btw: BE 0 556 818 503
Algemeen
Onze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten betreffende verkoop, levering en plaatsing van materialen.
Deze voorwaarden gelden ook voor daarmee verband houdende producten of diensten. Het plaatsen van een bestelling betekent dat de klant de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. Afwijkingen of aanvullingen op deze voorwaarden gelden alleen wanneer deze schriftelijk aan de klant zijn bevestigd.
Offertes en bestellingen
Alle prijzen en offertes van Chourel, online, schriftelijk of mondeling zijn steeds vrijblijvend en niet bindend, tenzij anders overeengekomen. Deze kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.
De klant is zelf verantwoordelijk (indien hij afmetingen en oppervlakten doorgeeft) voor een juiste opgave van de afmetingen.
Alle bestellingen worden gefactureerd tegen prijzen en voorwaarden die op datum van het plaatsen van de bestelling van kracht zijn.
Overeenkomst
Een overeenkomst komt pas definitief tot stand na aanvaarding van de opdracht door Chourel.
Alle afspraken die schriftelijk, mondeling of digitaal tot stand komen, zijn bindend.
Uitvoering werken
Opgegeven uitvoeringstermijnen zijn altijd onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden.
Wij proberen eventuele verschuivingen tijdig te melden, doch zijn wij ook afhankelijk van informatie van onze leveranciers.
Vertragingen door weersomstandigheden of vertragingen door welke omstandigheid ook, zijn nooit een reden om een overeenkomst stop te zetten of een betaling (deels) op te schorten. Vertraging in uitvoering van de werken, geeft geen recht op schadevergoeding onder welke vorm dan ook.
Betaling
Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 15 dagen na factuurdatum. Bij niet-betaling op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een intrest van 12% per jaar worden aangerekend. Wanneer de factuur onbetaald blijft gedurende 7 dagen na de aangetekende verzending van een aanmaning, zal de schuld bovendien worden verhoogd met 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 55. In geval van niet-betaling van één van de facturen op de vervaldag, houdt Chourel zich het recht voor iedere bestelling of lopend contract ten aanzien van de koper-opdrachtgever te verbreken zonder dat enige verdere schadevergoeding kan gevorderd worden. De eventueel reeds gemaakte kosten vallen ten laste van de koper-opdrachtgever.
Er kan geen korting voor contante betaling toegestaan worden.

Klachten
Klachten over gebreken en kwaliteit of de conformiteit van de geleverde producten en werken moeten op straffe van niet ontvankelijkheid binnen de 8 dagen na levering of plaatsing per aangetekend schrijven aan worden overgemaakt. Klachten over de facturen moeten, op straffe van niet ontvankelijkheid, gebeuren met een aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur.

Geschillen
Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van betwisting en gebeurlijke geschillen zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Turnhout bevoegd en is enkel het Belgische recht van toepassing.